Aksigorta Dijital Güvenlik Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Aksigorta Dijital Güvenlik Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi, Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, No:8 Kule:1, Kat: 0-6 Ümraniye 3477 İstanbul adresinde yerleşik Aksigorta ile Ziyaretçi ve/veya Katılımcı arasında akdedilmiştir. Eğitim için başvuru talebinde bulunulması veya Web sitesini ziyaret etmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2. TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Sözleşme kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:

Aksigorta Aksigorta Anonim Şirketi'ni,

Eğitim Aksigorta'nın anlaşmalı İş Ortağı tarafından Katılımcılara sunulacak olan eğitimi,

İş Ortağı  BÜTEK Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi,

Katılımcı  Web Sitesi üzerinden sağlanan Eğitimlere başvuran Ziyaretçi'yi,

Materyaller  Aksigorta ve İş Ortağı'na ait genel görünüm ve tasarım ile her türlü bilgi, resim, Aksigorta'ya ait markalar ve diğer markalar, Aksigorta internet sitesi, mobil uygulaması, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyalleri,

Web sitesi dijitalguvenlikplatformu.aksigorta.com.tr'yi,

Sözleşme  Bu Sözleşme'nin bütün maddelerine birlikte verilen adı,

Ziyaretçi Web Sitesi'ni ziyaret eden kişiyi (Katılımcı dahil) ifade eder.

3. KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu Sözleşmenin konusu, Web Sitesinin kullanımı ve Eğitimlerden yararlanılmasına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Web Sitesi'nin ziyaret edilmesi ve/veya içerisinde bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki işbu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir.

4. ZİYARETÇİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Ziyaretçi, Sözleşme'ye ve mevzuata uygun hareket edeceğini, Web Sitesi'ni ve Materyalleri amacı dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.2. Ziyaretçi, Web Sitesi'ni kullanırken kendisinden talep edilen kendisine ait bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmekle ve güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde doğacak her türlü sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

4.3. Ziyaretçi, Web Sitesi'ni hiçbir şekilde amacı dışında ve Sözleşme dışı kişiler için kullanmayacağını, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin yükümlülüklerini kasten veya ihmal ederek yerine getirmemesi halinde Eğitim'den yararlanmasının engellenebileceğini, doğmuş her türlü zararı da derhal karşılayacağını kabul ve beyan eder.

4.4. Ziyaretçi, Web Sitesi'ni ziyaret ettiği cihazın veya işletim sisteminin güvenliğinden ve kullanımından münhasıran sorumlu olduğunu, bu ve/veya bağlantılı nedenlerle doğabilecek finansal, parasal, maddi, manevi vb. hiçbir zarardan Aksigorta'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.5. Web Sitesi'nde, Ziyaretçi tarafından daha etkin veya kolay kullanılabilmesi için, Web Sitesi'nin entegre olduğu başka bir uygulama veya yazılım kullanılması söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda, Ziyaretçi'nin, online, elektronik veya fiili olarak diğer uygulama, yazılım veya donamının hak sahibi kişi veya kurumlarla gireceği hukuki ilişkilerde Aksigorta'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

4.6. Aksigorta, Web Sitesi üzerinde yer vereceği bağlantı linkleri aracılığı ile Ziyaretçi'nin başkaca web sitelerine veya mobil uygulamalara erişimini sağlayabilir. Böyle bir durumda, Ziyeretçi'nin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden dolayı Aksigorta'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. KATILIMCI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Katılımcı'nın, Eğitim'den yararlanabilmesi için işbu Sözleşmeyi onaylaması gerekmektedir. Katılımcı, Eğitim'den yararlanabilmek için Web Sitesi'nde belirtilen yöntemlerle başvuru yapması gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.2. Eğitimler Katılımcılara ücretsiz sunulmaktadır. Üçüncü kişiler tarafından Katılımcı'dan Eğitimle ilgili bir ücret talep edilmesi halinde Katılımcı, ödeme yapmamakla yükümlüdür.

5.3. Katılımcı'nın, Eğitim gün ve saatinde kendisi ile paylaşılan bağlantı adresine interneti olan teknik yeterliliğe sahip bir cihazla giriş yapması gerekmektedir.

5.4. Katılımcı, Aksigorta'nın, İş Ortağı tarafından sunulan Eğitim'e ilişkin herhangi bir taahhüt veya sorumluluk altına girmediğini kabul ve beyan eder.

5.5. Katılımcı, Eğitimi hiçbir şekilde 3. kişilere satamaz ve devredemez.

5.6. Katılımcı, Web Sitesi üzerinden başvuru işlemlerinin tamamlanması esnasında paylaşmış olduğu bilgilerin, İş Ortağı ile paylaşılabileceğini kabul eder.

5.7. Katılımcı, yararlanacağı Eğitim'e ilişkin kendisinden talep edilen bilgileri doğru olarak paylaştığını, gerçeğe aykırı bilgi vermiş olması halinde Aksigorta ve/veya İş Ortağı'nın Eğitim'i sağlamama hakkı olduğunu bildiğini, böyle bir durumda herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6. AKSİGORTA'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Aksigorta, Katılımcı tarafından alınan başvuruları iptal etme, değiştirme hakkına sahiptir. Eğitim'in İş Ortağı tarafından belirtilen tarihte verilmemesi ve/veya geç verilmesinden Aksigorta sorumlu değildir.

6.2. Aksigorta herhangi bir bildirimde bulunmadan Eğitim'i ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya Eğitim'e son verebilir.

6.3. Aksigorta, hiçbir koşulda İş Ortağı'nın aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi vb. değildir.

6.4. Aksigorta, herhangi bir zamanda Web Sitesi'nin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

6.5. Aksigorta, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, işbu Sözleşme'yi değiştirebilir, Katılımcı'nın Eğitim'e katılımını iptal edebilir ve değiştirebilir.

6.6. Aksigorta, İş Ortağı'nın Web Sitesi aracılığıyla sağlayacağı Eğitim'in niteliğinden sorumlu olmadığı gibi, denetleme yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

6.7. İş Ortağı'nın, Web Sitesi üzerinden sunmayı taahhüt ettiği Eğitim'i herhangi bir nedenle ifa edememesi durumunda Aksigorta'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi Aksigorta'dır ve yasal koruma altındadır. Web Sitesi'nde bulunan hiçbir Materyal, önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web Sitesi2nin bütünü veya bir kısmı izinsiz olarak kullanılamaz.

8. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. Ziyaretçi'nin, Web Sitesi'ni ziyareti ve/veya Eğitim'den fayadalanması esnasında paylaşacağı veriler, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun şekilde işlenecektir.

8.2. Ziyaretçi, Aksigorta'nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince kamu otoritelerine bilgi vermekle yükümlü olduğunu, ilgili kamu otoritesi tarafından talep edilmesi halinde Ziyaretçilere ait talep edilecek bilgileri paylaşacağını bildiğini kabul ve beyan eder.


9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Sözleşme Değişiklikleri

Aksigorta tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesi'nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9.2. Mücbir Sebep

Mücbir sebep hali, doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalık, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Aksigorta’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Aksigorta işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü olmayıp, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi Sözleşme’nin ihlali sayılmayacaktır. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde ve tarafların bu sebeple sözleşmesel yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve/veya gereği gibi yerine getirememeleri durumunda Taraflar işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirim veya önele gerek kalmaksızın feshedebilir.

9.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme Türk hukukuna göre yorumlanacaktır. Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

9.4. Bildirimler

Aksigorta, Katılımcı ile başvuru oluşturma, Ziyaretçi ile "Bize Ulaşın" sayfasındaki formda bildirmiş olduğu cep telefonu numarasına veya e-posta adresine elektronik ileti göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Ziyaretçi, e-posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

9.5. Yürürlük

İşbu 9 (dokuz) maddeden oluşan Sözleşme, Ziyaretçi tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girer.